Dostavljanje u inostranstvo diplomatskim putem - tužbe tuženom na odgovor

- u redovnom sporu - član 130. stav 1. i član 296. ZPP - Varijanta 1a
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog _________________________, radi _________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u postupku pripreme za glavnu raspravu, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE