Dostavljanje punomoćja ili naknadnog odobrenja – član 91. stav 2. ZPP – posle uređenja tužbe u pogledu stranačke sposobnosti – član 80. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        NAREĐUJE SE _________________, advokatu iz ______________, da podnese punomoćje izdato od strane tuženog, koji je označen u uvodu ovog rešenja, za zastupanje u ovoj parnici, kao i odobrenje za izjavljivanje prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u ________________ Iv. br. ________/__ od ____________ godine, u roku od 8 dana.