Dostavljanje prvostepene presude u inostranstvo - član 133. stav 1. ZPP - varijanta 2c
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz __________, protiv tuženog __________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE TUŽIOCU DA zamolnicu i presudu Apelacionog suda u ________ Gž. ______/__ od __________. godine prevede na __________ jezik, putem ovlašćenog sudskog tumača, i da overeni prevod dostavi sudu u dva primerka.