Dostavljanje drugostepene presude u inostranstvo - član 133. stav 1. ZPP - varijanta 2c
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________________, protiv tuženog _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE