Dostavljanje prvostepene presude u inostranstvo - član 133. stav 1. ZPP - varijanta 1c
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE TUŽIOCU DA zamolnicu i presudu ovog suda P. ______/__ od __________. godine prevede na __________ jezik, putem ovlašćenog sudskog tumača, i da overeni prevod dostavi sudu u dva primerka.