Dostavljanje drugostepene presude u inostranstvo (presuda višeg suda)

- član 133. stav 1. ZPP - Varijanta 3c
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz _____________________________, protiv tuženog ______________________________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: