Dostavljanje drugostepene presude u inostranstvo (presuda višeg suda)

- član 133. stav 1. ZPP - Varijanta 3b
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE


       PREDMET: DOSTAVLJANJE ZAMOLNICE ZA PRAVNU POMOĆ

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Odsek za međunarodnu pravnu pomoć