Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

- član 133. stav 1. ZPP - varijanta 2a
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca ________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

(POZIV za ročište za glavnu raspravu)