Dostavljanje poziva za prvo ročište za glavnu raspravu u inostranstvo - redovni spor

- član 133. stav 1. ZPP - varijanta 1c
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Odsek za međunarodnu pravnu pomoć

ul. Nemanjina br. 22 -26. Beograd