Dostavljanje poziva za prvo ročište za glavnu raspravu u inostranstvo - redovni spor

- član 133. stav 1. ZPP - varijanta 1a
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

               

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE