Dostavljanje poziva za ročište u inostranstvo - spor male vrednosti

član 130. stav 1. i član 475. stav 3. ZPP - varijanta 1a


DOSTAVLJANJE POZIVA ZA ROČIŠTE I TUŽBE SA PRILOZIMA

(tuženi ima sedište u inostranstvu)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca __________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: