Dostavljanje prijave potraživanja i zaključka o uputu na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja - čl. 116. i 117. stav 1. Zakona o stečaju
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

               

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, radi ____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE TUŽIOCU da dostavi prijavu potraživanja i zaključak kojim je upućen na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja, u roku od 8 dana.