Dostavljanje prijave potraživanja i zaključka o uputu na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja - čl. 116. i 117. stav 1. Zakona o stečaju
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE TUŽIOCU da dostavi prijavu potraživanja i zaključak kojim je upućen na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja, u roku od 8 dana.