Dostavljanje prijave potraživanja i zaključka o uputu na parnicu

radi utvrđivanja osporenog potraživanja

- čl. 116. i 117. stav 1. Zakona o stečajuGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi __________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta:


REŠENJE