DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE POVLAČENJA TUŽBE
- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 3


DELIMIČNO ODBIJEN ZAHTEV ZA TROŠKOVE:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ___________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, radi duga, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta: