DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE POVLAČENJA TUŽBE

- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 2


SUPARNIČARI:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________, protiv tuženih: 1. ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________ i 2. ____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJE