DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE POVLAČENJA TUŽBE

- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 2


SUPARNIČARI:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _________________, protiv tuženih: 1. _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________________, advokat iz ______________ i 2. _____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _______________,  radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana __________ godine, van ročišta:


DOPUNSKO REŠENJE