DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE POVLAČENJA TUŽBE
- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 2SUPARNIČARI:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _____________, protiv tuženih: 1. ___________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ___________ i 2. __________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta: