DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE POVLAČENJA TUŽBE

- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta: