DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE POVLAČENJA TUŽBE

- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta: