DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE
- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 2


SUPARNIČARI:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ___________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. ____________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, i 2. ____________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta: