DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE

- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 2


SUPARNIČARI:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. _______________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz __________________, i 2. ______________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta: