DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE
- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 2


SUPARNIČARI:GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ____________, protiv tuženih: 1. ______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ____________, i 2. ___________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ____________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana __________ godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJE