DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE
- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _________________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat  iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:REŠENJE