DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE
- član 163. stav 7. ZPP - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat  iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:REŠENJE


I -        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _____________ dinara, u roku od 15 dana.