Doplata naknade i nagrade veštaku - nalog tužiocu
- član 152. stav 1. i član 268. stav 3. ZPP - varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE TUŽIOCU da na ime doplate naknade i nagrade veštaku _______________ plati iznos od ____________  dinara, na tekući račun br. ____________________ kod banke __________________, u roku od 15 dana, kao i da o izvršenom plaćanju podnose dokaz sudu u roku od osam dana od dana uplate.