Doplata naknade i nagrade veštaku - nalog tuženenom
- član 152. stav 1. i član 268. stav 3. ZPP - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ____________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta:


REŠENJE