Doplata naknade i nagrede veštaku

- član 152. stav 1. i član 268. stav 3. ZPP - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta:


REŠENJE