DOPIS MUP-u - varijanta 2

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Sekretarijat u _________________

Odeljenje unutrašnjih poslova ________________