DOPIS MUP-u  - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Sekretarijat unutrašnjih poslova __________