DOPIS MUP-u - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Sekretarijat unutrašnjih poslova __________PREDMET: Dostava podataka za potrebe vođenja parničnog postupka