DOPIS MUP-u - Varijanta 2

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE


Sekretarijat u _________________


Odeljenje unutrašnjih poslova ________________
PREDMET: dostava podataka o osiguranju vozila od autoodgovornosti