DOPIS MUP-u - Varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE


Sekretarijat unutrašnjih poslova __________
PREDMET: Dostava podataka za potrebe vođenja parničnog postupka
Molimo Vas da nam za potrebe vođenja parničnog postupka u sporu tužioca _______________ __________________, protiv tuženog ______________________, a povodom krivičnog dela __________________ u objektu ___________________ u ulici ______________________ br. ____ u ______________, koje se desilo dana _______________ godine, dostavite sledeće podatke: