Dopis MUP-a Tužilaštvu - o dostavljanju zapisnika o prijemu krivične prijave 


Član 224. st. 2. i 3. ZKP

Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                KU - __________

Sekretarijat u ______________________

_________________________________

Broj KU-_________________

Dana _________ 20____ godine


____________________ TUŽIOCU


                                                                                  u__________________
Na osnovu člana 224. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dostavljamo Vam 


- Zapisnik o prijemu krivične prijave, KU broj _________ od  ____________ godine.