DOPIS GRADSKOM ZAVODU ZA VEŠTAČENJA - varijanta 2

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
GRADSKOM ZAVODU ZA VEŠTAČENJA

Svetozara Markovića 42/II,P.fah 562,11000 BeogradPREDMET: Dostavljanje spisa radi procene predujma troškova veštačenja