DOPIS GRADSKOM ZAVODU ZA VEŠTAĆENJA - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

GRADSKOM ZAVODU ZA VEŠTAČENJA

Svetozara Markovića 42/II,P.fah 562,11000 Beograd