DOKAZ o zakonskom zastupniku pravnog lica u postupku

- član 79. stav 2. i član 77. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta: