Doplata naknade i nagrade veštaku - nalog tužiocu

- član 152. stav 1. i član 268. stav 3. ZPP - varianta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ___________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _____________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta: