Doplata naknade i nagrade veštaku - nalog tuženom

- član 152. stav 1. i član 268. stav 3. ZPP - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________, čiji je punomoćnik _____________, advokat iz ______________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________gone, izvan ročišta: