Dokaz o zakonskom zastupniku fizičkog lica koje nema parničnu sposobnost

- član 79. stav 2. i član 76. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta:


REŠENJE