DOKAZ o zakonskom zastupniku fizičkog lica

koje nema parničnu sposobnost

- član 79. stav 2. i član 76. ZPP:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________, čiji je punomoćnik ____________, advokat iz __________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta: