Delimično odbijanje zahteva za troskove - član 154. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik _____________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJE


I -        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od __________dinara, u roku od 8 dana.