ALTERNATIVNO OVLAŠĆENJE TUŽENOG - facultas alternativa solutionis

- član 196. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___