ALTERNATIVNO OVLAŠĆENJE TUŽENOG
- facultas alternativa solutionis - član 196. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___U IME NARODA