ADVOKATSKI PRIPRAVNIK KAO ZAMENIK
– član 88. stav 3. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U __________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca ___________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće: